Natuur

Natuur
Natuur is en blijft de belangrijkste bouwsteen van het park. Bij de ontwikkeling van het park staat het natuurlijke karakter van het park centraal. Uitgangspunt bij het uitwerken van het concept voor het Regiopark zijn de uitkomsten van het veldonderzoek en de voorwaarden vanuit de Wet Natuurbescherming. Zo is een zonering voor de in het park aanwezige ransuil opgenomen, en worden amfibieënpoelen ingericht. Op deze manier worden natuurwaarden behouden en versterkt, en de biodiverstiteit gestimuleerd. Het onderhoud van het park vindt op milieuvriendelijke wijze plaats en lichtvervuiling wordt voorkomen. Is het nodig een boom te kappen, dan wordt op een andere plek binnen het park een nieuwe boom geplant.  

Verkeer en parkeren
Het Regiopark Oostburg is goed aangetakt op het wegennet, met voldoende ruimte voor parkeren. De parking is alleen bereikbaar via de hoofdingang. De ingang aan Dierkensteenweg zorgt voor de verbinding van het park met de kern Oostburg en biedt enkel toegang voor voetgangers.  
Op het park is voldoende parkeergelegenheid. Alleen in uitzonderlijke gevallen, bij vergunningplichtige activiteiten kan extra parkeerruimte nodig zijn. Deze zal in eerste instantie op het park zelf plaatsvinden. 
 
Het aantal verkeersbewegingen naar het Regiopark is berekend op gemiddeld 220 per dag. De huidige verkeersintensiteit op de Nieuwstraat is ca. 1000 motorvoertuigen per dag en de maximale capaciteit is berekend op 6000 per dag.