Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Het achterland speelt, naast de gouden rand van de kust, een belangrijke rol in de beleving van Zeeuws-Vlaanderen. Juist hier zijn er kansen voor de ontwikkeling van het terrein van de voormalige Euregiotuinen tot een park voor iedereen. Een aanwinst voor Oostburg en de regio. Begrijpelijk, leerzaam en essentieel is het dat er kritische vragen worden gesteld door belanghebbenden uit alle lagen van de samenleving, waardoor Regiopark door de samenwerking van mens en natuur een toekomstbestendige fundering krijgt.

Stand van zaken

2021
November
Inloopmiddag
Zaterdag 6 november zijn verschillende belangstellenden verwelkomt tijdens de inloopmiddag. In het centrumgebouw is het globale plan gepresenteerd en was er de gelegenheid voor het delen van ideeën en aandachtspunten. Daarnaast was er de mogelijkheid voor een begeleide herfstwandeling door het park. 
Vragen en aandachtspunten die deze middag naar voren zijn gekomen, worden samen met de zienswijzen meegenomen in het uiteindelijke bestemmingsplan.
De presentatie van deze middag is hier te bekijken: Presentatie inloopmidag 6 november

Aankondiging inloopmiddag
Op zaterdag 6 november is er een inloopmiddag van 13.00 - 16.00 uur. Omwonenden en belangstellenden zijn welkom voor een kijkje in het hoofdgebouw en een wandeling over het terrein. Indien vragen of opmerkingen liever in een persoonlijk gesteld worden, kan er contact opgenomen worden voor het maken van een afspraak. 

September
De uitgestelde bijeenkomst van de gemeenteraad op het terrein van Regiopark heeft plaatsgevonden. De aanwezige raadsleden ter plaatse zijn ingelicht over de plannen en de stand van zaken.

Voorjaar
Het voorontwerp bestemminsgplan heeft ter inzage gelegen. De Gemeente Sluis zal de zienswijzes verwerken. Deze zullen vervolgens –samen met de input vanuit diverse gesprekken en bijeenkomsten- verwerkt worden in het definitieve ontwerp bestemmingsplan.


2020
December
Inmiddels zijn de laatste punten voor het ontwerp bestemmingsplan verwerkt. We kunnen u melden dat in januari 2021 het voorontwerp-bestemmingsplan door de gemeente Sluis ter inzage wordt gelegd. Iedereen heeft dan zes weken de tijd om te reageren op deze eerste versie van het bestemmingsplan. De gemeente zal het moment van ter inzage legging en de manier waarop u een zienswijze kunt indienen kenbaar maken via publicatie in het Zeeuws Vlaams Advertentieblad. In dezelfde periode ligt het door de gemeente geaccepteerde voorontwerp bestemmingsplan ter beoordeling bij de ketenpartners, zoals provincie en waterschap.

Na afloop van die zes weken nemen we even tijd om alle reacties door te nemen en zo mogelijk en nodig het plan verder aan te scherpen. Nadat de gemeente Sluis de opmerkingen bij het voorontwerp bestemmingsplan heeft verwerkt, wordt het definitieve ontwerpbestemmingsplan formeel in procedure gebracht. Er volgt dan weer een periode van zes weken om zienswijzen in te dienen. Deze zienswijzen worden beantwoord en het bestemmingsplan wordt daarna al dan niet gewijzigd, ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Streven is vaststelling van het bestemmingsplan in of direct na de zomer van 2021. Dat geeft ons de gelegenheid om in de winter van 2021-2022 het park voor te bereiden op de nieuwe toekomst als Regiopark. Voorbereidingen in de zin van groot onderhoud aan het hoofdgebouw en onderhoud van het groen. Maar ook voorbereidingen in de zin van afspraken met omwonenden, beheer van het park en over het met elkaar voorkomen van overlast. Het park kan dan openen in het voorjaar van 2022.

We hopen dat het in het voorjaar is toegestaan om een inloopdag te organiseren op het complex. Zodra hier meer over bekend is, maken we dit op deze website kenbaar.

September - oktober
Ondanks de toch nog enigszins onzekere toekomst is begin september, in nauw overleg met de gemeente, besloten om de draad weer op te pakken. In de tussentijd hebben de gemeente Sluis en de verschillende overheden kennis genomen van het concept- ontwerp bestemmingsplan en daar een eerste reactie op gegeven. Deze reacties zijn verwerkt. 
Helaas kon de raadsinformatie bijeenkomst op het park niet door gaan en bleek het niet mogelijk om een informatiebijeenkomst voor de omgeving te organiseren.

Juni
Begin juni 2020 hebben wij de direct omwonenden en de stadsraad, in ons eerste informatieblad, op hoofdlijnen geïnformeerd over ons plan en de stand van zaken. Helaas hebben we door de impact van Covid-19 de werkzaamheden, aan de ontwikkeling van het Regiopark moeten minimaliseren. In nauw overleg met de gemeente Sluis is bepaald wanneer- en hoe we het vervolg van de ontwikkeling weer zouden oppakken. Tevens is toen afgesproken dat, op het moment van het herstarten van de werkzaamheden, ook de communicatie met de omwonenden, weer zou worden opgepakt.

Januari
Op 28 januari 2020 heeft de familie Van Damme de plannen voor het Regiopark Oostburg voor de gemeenteraad gepresenteerd.

2018-2019
Tussen de gemeente Sluis en Regiopark Oostburg BV. Is de intentieovereenkomst gesloten. Er hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden en inmiddels wordt het bestemmingsplan juridisch afgekaderd ter bescherming van de omgeving. In het bestemmingsplan, is het evenwicht gezocht tussen ruimte en flexibiliteit voor ontwikkeling in het park en kwaliteit van wonen voor de direct omwonenden anderzijds. Dat vergt een zorgvuldige afweging. Er is specifiek gekeken naar de impact van geluid op de omgeving. Uitgangspunt is dat aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan én dat een zone van het park dat grenst aan de direct omwonenden wordt vrijgehouden van activiteiten.  

2017
Medio 2017 heeft de gemeente Sluis, voor de locatie Euregiotuinen, een prijsvraag uitgeschreven en belangstellenden uitgenodigd een plan te maken voor de herontwikkeling van dit gebied. De visie zoals ingediend door Van Damme Recreatie heeft deze prijsvraag gewonnen. De naam die voorlopig wordt gebruikt voor deze ontwikkeling is Regiopark Oostburg.

Het Plan
Het plan bestaat uit het realiseren van een park waar voor elk wat wils wat valt te beleven in een horeca met binnen en buiten speelvoorzieningen. Met 20 bijzondere verblijfsaccomodaties en 3 groepsverblijven, een woning aan de Nieuwstraat, een “broedplaats” voor start-ups in de toeristisch recreatieve sector en ruimte voor uiteenlopende evenementen. Lees meer in onderstaand plan. 
Het park Euregiotuinen, een goed bewaard geheim...